Filter OTU/Taxon Table(丰度表过滤)

分析模块对低丰度的OTU进行过滤。

输入:

OTU Table文件:

OTU ID     Bio1 Bio2 Bio3 Bio4 Bio5 Bio6 Bio7 Bio8 Bio9 Bio10

OTU1        0       0       0       0       0       6       34     104  367  254

OTU2        52     335  18     49     0       0       0       0       0       0

OTU3        0       0       0       0       5       0       0       0       0       0

设置参数:

注:每个OTU对应的一行求和值不小于500,并且一行求和的百分比不低于1%。设置任意小于0的值则过滤条件无效。

输出:

过滤后的OTU Table文件:

OTU ID     Bio1  Bio2  Bio3  Bio4  Bio5  Bio6  Bio7 Bio8 Bio9  Bio10

OTU119   934   1237  856   404    90     267   271  61    424   367

OTU145   4834  93     12     16      5       1       0      1      9       17

OTU191   1        0        0       0       77     4647 6      29    27     12

OTU251   3209  3731 7070  4750 1993 482   96    749  4696 5951

OTU260   741    3344 271    569   0       1       1      0      0       0